Schweizer Schauwellensittiche - Daniel Lütolf
 
 

Daniel Lütolf
Zelglistrasse 7
CH-5436 Würenlos
+41(0)56 424 24 27
+41(0)79 705 49 08 info@daniel-luetolf.ch

webkantine webdesign


Jungvögel


 
0.1 Grau 15-125-11
 
 
1.0 Weissgrau 118-125-11
 
 
1.0 Zimt Graugrün 278-125-11
 
 
1.0 Opalin Graugrün 176-125-11
 
 
1.0 Grau 160-125-11
 
 
1.0 Graugrün 184-125-11
 
 
1.0 Spangle Grau 205-125-11
 
 
0.1 Graugrün 37-125-11
 
 
0.1 Gelbgesicht Spangle Zimt Grau 24-125-11
 
 
0.1 Spangle Violgrau 274-125-11
 
 

1.0 Spangle Graugrün / Lutino 122-125-11

 

 

0.1 Zimt Grau 276-125-11

 
 
0.1 Zimt Opalin Graugrün 170-125-11
 
 
0.1 Gelbgesicht Grau 47-125-11
 
 
0.1 Opalin Graugrün 48-125-11
 
 
0.1 Zimt Grau 272-125-11
 
 
0.1 Grau 163-125-11
 
 
1.0 Graugrün Spalt Rez. Schecke 19-125-11

 

 

0.1 Albino 201-125-11

 
 

1.0 Spangle Grau 210-125-11

 
 
1.0 TCB Hellgrün Spalt Lutino 137-125-11
 
 
0.1 Graugrün 248-125-11
 
0.1 Zimt Spangle Grau 115-125-11
 
 

1.0 Opalin Spangle Graugrün 236-125-11

 
 
1.0 Weissgrau 118-125-11
 
 
1.0 Graugrün 354-125-11

 

 

 

 
© Daniel Lütolf, Zelglistrasse 7, CH-5436 Würenlos, Tel ++41 (0)56 424 24 27, Mob Tel ++41 (0)79 705 49 08, info@daniel-luetolf.ch

 

english